Často kladené otázky

Triangle Arrow Down

Jaká data podléhají povinnosti být zanesena v DTM ČR?

Budou součástí DTM také "zatrubněné" vodní toky a případně občasné vodoteče? Od kolika délkových metrů se jedná o potrubí a ne jen o "obyčejný" propustek? Souvisí s výše uvedenými otázkami - budou součástí DTM také správci ("zatrubněných") vodních toků?

Zatrubněné toky jsou součástí DTMa za data primárně zodpovídá vlastník nikoli správce. Co setýká délky propustku, to není nijak zvlášť definováno.

Jak definovat editory u kanalizace, pokud je spravuji dvě různé organizace? Průběhy jsou skoro souběžné v některém území.

Editor není územně vymezen. V ISDMVS v části „Rozsahy Editace DTI“ definujete kanalizaci dvakrát jednou s jedním editorem a podruhé s druhým editorem. Každý nahrávaný prvek má kromě ID vlastníka uvedeno v sobě i ID editora, pokud to editor nahrává a IS DMVS tuto kombinaci kontroluje, takže jeden editor (splaškové kanalizace) nemůže editovat druhou kanalizaci (dešťovou). Nebo by snad mělo být možné definovat jeden rozsah editace DTI a k němu přiřadit více editorů, potom tito editoři mohou editovat všechny trasy.

Jak to bude u sítí, které už nejsou funkční, ale zůstaly v zemi? Budou se také nějak evidovat?

Opět záleží na tom, zda chcete tuto síť dále chránit a zda chcete, aby se o ní vědělo. DTM má atribut (neveřejný), zda je síť v provozu, tudíž neprovozované sítě mohou v DTM být nadále s atributem „neprovozováno“. Rozhodně to dává smysl např. u teplovodních kanálů, kterou nejsou v provozu, ale v zemi stále jsou a v budoucnu by se mohly ještě využít.

Budou mít poskytovatelé internetu povinnost zadávat do DTM i bezdrátové spoje v licencovaných pásmech?

DTM obsahuje prvek „Trasa radiového směrového spoje“, do kterého lze tyto trasy zakreslit. Přístup je v podstatě stejný u všech ostatních sítí, pokud chce vlastník zajistit ochranu sítě tak, aby se o průběhu sítě vědělo a stavebníci s tím počítali, je vhodné dát do DTM i tyto sítě.

Budou se nějak zakreslovat i hlásiče bezdrátového rozhlasu?

Hlásiče bezdrátového rozhlasu standardně pro naše zákazníky zakreslujeme jako bodový prvek, takže touto formou ano.

Kdo bude nahrávat vodovodní a kanalizační přípojky do této databáze? Její vlastníci - tzn. majitelé napojených nemovitostí?

Vodovodní a kanalizační přípojky jsou dle přílohy č. 1 vyhlášky o DTM součástí ZPS, tedy se o ně stará kraj a nahrávají se přes GAD (geodetické aktualizační měření) dodávané ke kolaudaci stavby, např. při dokončení rodinného domu bude nutné dodat GAD, jejíž součástí by měly být i přípojky. Existující přípojky nejsou řešeny. Dle DTM WiKi https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/ti/pripojky je vhodné, aby v případě, že správce přípojky eviduje ve svém systému, tyto přípojky do DTM dával jako standardní trasu TI bez uvedení vlastníka, pouze s uvedením správce a provozovatele (=zjednodušený způsob vedení).

Je povinnost zanést do DTM také dešťovou kanalizaci?

Ano, je to trasa TI jako každá jiná.

Budou mít obce a města povinnost zaměřit meliorace?

Záleží na tom, zda chcete melioraci chránit při stavební činnosti.

Budou mít obce a města povinnost zaměřit všechny místní komunikace a chodníky?

Nebudou. Z hlediska ZPS tato povinnost bude u nové stavby, stávajících staveb se to netýká. Pro data DI je možné použít přibližný zákres. Polohopis od Kraje je neúplný, někde úplně chybí, záleží na datech, ze kterých polohopis vznikl. Pokud kraj nově mapoval, chodníky a komunikace obsahuje. V případě převzetí existujících dat (DTM měst a obcí, data správců sítí) jsou komunikace a chodníky také v 99% součástí dat.

Jsou obsahem DTM ČR i ochranná pásma inženýrských sítí?

Ano, do DTM ČR bude možné vkládat i ochranná pásma. Rozsah jednotlivých ochranných pásem bude zadávat správce sítě.

Je možné vkládat do DTM ČR i orientační polohu sítí?

Ano, v případě technické infrastruktury bude při iniciálním naplňování akceptována i orientační poloha sítí. Přesnost, resp. nepřesnost bude vyjádřena hodnotou v atributu konkrétního objektu, která bude mít číslo 9 = přesnost nezjištěna.

Jaký je časový harmonogram?

Víte, kdy skončí povinnost platit za vyjádření k existenci sítí, hlavně u firem, které si na tom založili podnikání?

Povinnost by měla končit s novým Stavebním zákoníkem, což by mělo být od 1.7.2024, ale netvrdíme, že firmy, které si na tom založili podnikání, nedokážou paragrafové znění obejít nějakým „manipulačním poplatkem“, „poštovným a balným“ apod. Na druhou stranu proti těmto poplatkům už se budeme moci díky novému stavebnímu zákonu ohradit, tj. tyto praktiky zkomplikovat.

Kdy bude možné registrovat rozsah DTI?

Již to je možné v IS DMVS, ale nemá to zatím žádný další důsledek, ale do 30.6.2024 by to mělo být vyřešeno – můžeme s tím pomoci.

V jaké frekvenci budou muset být data aktualizována?

Zákon říká bezodkladně, je na vlastníkovi, jak si to vyloží. Předpokládáme, že pro správce DTI s malým množstvím změn (např. menší obce) stačí kvartální či půlroční. Protože na území své obce se stejně ke každé stavbě vyjadřují. Například ČEZ bude aktualizovat na denní bázi. Pokud budete mít dobré SW řešení, například to od HRDLIČKA spol. s r.o., aktualizace půjde posílat velmi efektivně.

Pokud povinnost nesplníme, co nám hrozí?

V důsledku nesplnění povinnosti se může stát, že neuvedením sítě do DTM a při jejím následném poškození bude náhradu škody muset zaplatit vlastník sítě (existuje na to i právní rozbor). Vše ukáže až praxe, protože vlastník má předat změny bezodkladně do DTM.

Je nějaký termín, do kdy má být vše s přesností 3. třídy?

Není a ani nebude, některé stávající sítě nelze přesně vyhledat, musely by se vykopat. Pro nová data (skutečné provedení stavby bude realizováno po30.6.2024) je naopak povinnost evidovat je ve 3 tř. přesnosti.

Jaké formáty, software či aplikace existují?

Uvažuje se o nějaké nadstavbě pro DTM, aby se dala data nahrávat z CAD? Nebo se předpokládá, že data do DTM budou vždy nahrávána v JVF pomocí GIS? Protože v tomto případě si malý provider nebude data schopný nahrát sám, ale bude muset vždy někoho platit.

Data budou do IS DTM nahrávána vždy jen přes JVF a u sítí TI a DI navíc jen formou datových služeb, tj. změnových vět, jiná možnost nebude. Nahrávání z CAD by vzhledem k počtu popisných atributů vedlo k vytvoření velmi složité datové struktury (pomocí grafických atributů –vrstva, barva, tloušťka, styl atd.) musíte obsáhnout všechny možné kombinace popisných atributů) – lze se domluvit s nějakým zpracovatel (například s naší společností) na vytvoření pevné mapovací tabulky, podle které Vám to bude do JVF převádět.

Bude možné přistupovat k datům a DTM (prohlížení) přes nějaké veřejné API/ napojením na standardní mapový server? Konkrétně mi jde o export mapových dlaždic (obrazová data) a zjištění informací o prvku (getFeatureInfo).

Ano, bude WMS a WFS služba + před připravené balíky dat v JVF (stavové k počátku měsíce a každý den změnové po obcích).

IT společnost nabízí nástroj na převod "DTM-konektor" - není to zjednodušení pro malé obce, aby si nemusely někoho pravidelně platit?

DTM konektor bude zajišťovat komunikaci s IS DMVS, tzn. stáhne vám data v JVF a nahraje data v JVF. Pokud budete mít změnová data v JVF můžete toto řešení použít. Toto nahrání/stažení dat ale půjde provést i přes rozhraní IS DMVS. Problém je vytvoření dat v JVF, resp. jejich převod do JVF.  Některé SW s DTM konektorem budou umět tato data i editovat, pokud to tedy zvládnete, je to řešení. Všechny nabídky zdarma, případně „výhodně“ se týkají jen SW řešení, práce s daty, které jsou klíčovou a zásadní položkou na plnění a údržby DTM a budou vždy účtována dle hodinových sazeb.

Je formát JVF podobný jako VF ISKN?

Koncepčně ano (stavová data, změnové věty), ale struktura je naprosto odlišná, což už vyplývá z podstaty předávaných dat těmito formáty.

V jakých formátech bude možné předávat data sítí?

Jediným možným formátem pro odevzdání dat do DTM ČR bude JVF DTM. Jedná se o XML soubor s předepsanou strukturou XSD. Aktuální informace jsou dostupné na Portálu JVF DTM na webových stránkách.

Vznikne převodní SW či aplikace, která bude umět převést data do JVF DTM a odeslat do IS DMVS?

Ano, určitě taková řešení vznikají a vzniknou, ale vzhledem k různorodosti dat bude potřeba vždy připravit individuální převodní klíče na míru konkrétním vlastníkům sítí. Těžiště práce při přípravě dat pro převod do JVF DTM bude spočívat v ručním převodu linií, bodů a popisků z CAD výkresů do strukturované podoby GIS objektů s atributy.

Ostatní témata?

Projektant/stavebník již nebude poptávat jednotlivé správce? Vše získá z této databáze zdarma od ČUZK?

Projektant a stavebník získá údaje z DTM, jaké sítě zde vedou, tj. koho by měl oslovit, ale nezbavuje ho to povinnosti požádat o vyjádření k existenci sítí. Je třeba si ale uvědomit, že plnění registru DTI v rámci DTM je postupné, takže minimálně do konce roku 2024 se nic oproti současné praxi nemění.

Služby pro STI

Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství.

Příprava dokumentace DI/TI v JVF DTM

Převedeme vaši dokumentaci do formátů kompatibilních s JVF DTM a nastavíme procesy pro nahrání do DTM.

Více informací

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Seminář o DTM

Nabízíme Vám účast na bezplatných seminářích k problematice DTM. Během cca 50 minut vám vysvětlíme co vás čeká a jak vám s problematikou umíme pomoci. Semináře proběhnou online formou v termínu vždy od 9:00 hod. Pozvánku Vám pošleme na zadaný email.

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany s osobními údajemi (GDPR). Více informací

Děkujeme, budeme se na Vás těšit!
Něco je špatně, zkuste to prosím znovu.