Co je TM a DTM?

Vysvětlení pojmů, rozdílů a užitečnosti technických map. Víte, co znamenají obě zkratky a k čemu jsou mapy dobré?
Triangle Arrow Down

Technická Mapa, Digitální Technická mapa

Technická Mapa je mapa obsahující inženýrské sítě a související prvky technické infrastruktury (sloup, šoupě, ...), dopravní stavby a veškeré další stavební objekty (budovy, mosty, opěrné zdi, podstavce soch, ...)"

Obsahuje informace o prvcích (vedení, sloup, rozvaděč, trubka, šoupě, kohout, uzávěra, …) jejich typu a přesné geografické poloze včetně nadmořské výšky. Přesná = poloha s uvedenou třídou přesnosti.


Digitální technická mapa představuje poměrně komplikovaný informační systém evidující a zobrazující u stávajících DTM měst hlavně ÚMPS (účelovou mapu povrchové situace) + TI (technickou infrastrukturu = sítě) + DI (dopravní infrastrukturu = komunikace, prvky komunikací aj.).

Kromě prvků TI a DI a stavebních objektů obsahují DTM i další prvky reprezentující např. výškopis (hrany a paty svahů), zeleň (hranice a druhy porostů, solitérní stromy atd.) a další prvky reálného světa jako jsou např. rozhraní jednotlivých druhů ploch atd.

DTM jsou přístupné prostřednictvím počítače on-line, často ovšem neveřejně pouze pro vnitřní potřebu pořizovatele.

Obecně si digitální technickou mapu vedou tzv. správci technické infrastruktury, některá města a některé kraje pro svou vnitřní potřebu, data jsou však ve většině případech neveřejná nebo vzhledem k formátu v němž jsou vedena nedostupná.

Nově stát ukládá povinnost sdílet tato data do centrálně budovaného systému DTM krajů, který bude sloužit pro potřebu rozhodování a koordinace v rámci stavebního řízení (Digitální technická mapa ČR a IS DMVS).

DTM krajů dohromady tvoří DTM ČR. V této nově vznikající DTM ČR je pak členění údajů, které obsahuje na ZPS (Základní Prostorová Situace), TI a DI.


Další články: Povinnosti STI

Povinnosti vlastníka/správce TI

Zveřejňování dokumentace TI s polohovým umístěním a vyjadřování se k existenci sítí.

Více informací

Vlastník v roli Editora DTM

Legislativa ukládá vlastníku TI povinnost postoupit data o jím spravované a vlastněné TI do IS DTM kraje v JVF.

Více informací

Územní působnost

Co to je Územní působnost a k čemu slouží

Více informací

Další články: Informace

DTM ČR a IS DMVS

Popis projektů, zákonných povinností a vzájemné souvislosti. Víte, jak spolu projekty souvisejí a proč jsou vlastně potřeba?

Více informací

JVF DTM

Co je to výměnný formát a proč je důležitý v předávání dat. Víte, v jakém formátu se data do DTM ČR budou přenášet?

Více informací

Další články: Výhody DTM

Data pro Efektivní správu TI

Digitální technická mapa je skvělým zdrojem přesných dat další evidence – pasporty.

Více informací

Vyjadřování k existenci sítí

DTM vám usnadní i povinnost správce TI vyjadřovat se k dotazům na existenci sítí

Více informací

Mapa TI jako nástroj plánování a rozvoje

Správa dokumentace informačními prostředky umožní okamžitý přehled o jejím stavu.

Více informací

Digitální dokumentace

Digitální technická mapa TI je nutnost. Co není zdokumentované, jako by nebylo.

Více informací

DTM jako ochrana investic do vlastní infrastruktury / vlastního majetku

Základním důvodem, proč se zajímat o projekt DTM, je ochrana vlastních investic.

Více informací

Služby pro STI

Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství.

Příprava dokumentace DI/TI v JVF DTM

Převedeme vaši dokumentaci do formátů kompatibilních s JVF DTM a nastavíme procesy pro nahrání do DTM.

Více informací

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Seminář o DTM

Nabízíme účast na seminářích k problematice DTM ČR.
Během cca 50 minut se snažíme vysvětlit co vás čeká a jak vám s problematikou DTM ČR umíme pomoci.

Záznam 1. série si můžete prohlédnout po vyplnění formuláře.

V roce 2023 chystáme 2. sérii seminářů s praktickými ukázkami.

Děkujeme, budeme se na Vás těšit!
Něco je špatně, zkuste to prosím znovu.